Бізнес-аналітика (спеціальність «Облік і аудит»)

Бізнес-аналітика (спеціальність «Облік і аудит»)

Метою магістерської програми є формування у студентів вмінь та навиків економіста-системного аналітика підприємств.

Кафедра керується тим принципом, що аналітик - це не тільки спеціальність, а й образ мислення.

 ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Є:

 • формування професійних якостей випускників, що відповідають практичним потребам сучасного вітчизняного та міжнародного бізнесу;
 • формування у магістра здатностей творчого мислення, лідерських якостей, системного бачення економічних та соціальних процесів;
 • озброєння випускника широким колом знань, вмінь та навичок аналізу економічних процесів і визначення тенденцій їхнього розвитку;
 • виховання готовності ефективно та раціонально виконувати професійні функції в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків, небезпек та надзвичайних ситуацій.

 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ

НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ

У результаті навчання за магістерською програмою формуються наступні компетентності:

 • виконувати роботу щодо здійснення аналізу та контролю за станом і результатами господарської діяльності підприємства;
 • стежити за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, зниження собівартості продукції, запобігання втратам і непродуктивним витратам;
 • проводити комплексний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства і його госпрозрахункових підрозділів;
 • готувати пропозиції з усунення недоліків у витрачанні державних коштів, підвищення ефективності виробництва, послідовного здійснення режиму економії;
 • проводити роботу з удосконалення організації аналізу впровадження його прогресивних форм і методів на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, упорядкування первинної облікової документації, застосування типових уніфікованих форм;
 • складати у встановлені строки аналітичні звіти про господарсько-фінансову діяльність підприємства;
 • розробляти заходи, спрямовані на додержання фінансової дисципліни, своєчасну сплату податків;
 • визначати зміст основних прийомів і методів ведення обліку і аналізу, технології оброблення бухгалтерської інформації;
 • забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності достовірною аналітичною інформацією про діяльність підприємства;
 • формулювати завдання або окремі їх етапи, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначати можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення бухгалтерської інформації;
 • розробляти і впроваджувати заходи щодо підвищення прибутковості виробництва та реалізації продукції;
 • контролювати хід виконання планових завдань по підприємству;
 • готувати періодичну звітність у визначені терміни та за встановленими формами;
 • виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних планово-економічної інформації, вносити зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.

 ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Конкурентною перевагою магістерської програми є її орієнтація на формування системних економічних знань студентів для ефективного використання в управлінні та вирішення складних питань, що виникають в процесах функціонування та розвитку підприємств.

Термін підготовки магістрів – 1,5 роки за денною формою навчання (бюджет та контракт). 

Приймаються абітурієнти, які мають базову вищу освіту (рівень бакалавр) за спеціальністю «Облік і аудит».

Зарахування на навчання – за результатами іспитів з іноземної мови та за фахом.

 

Назад