Булкіна Ірина Анатоліївна

Булкіна Ірина Анатоліївна
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н, викладач
e-mail: yartym.ia@gmail.com 
Наукові інтереси: Управління економічною безпекою, стратегічний розвиток підприємства
Навчальні курси: Управління розвитком: інноваційний аспект, наукове та методичне забезпечення фахівців з фінансово-економічної безпеки, основи наукових досліджень
Основні публікації:
1. Яртим І. А. Providing economic security of the region countries / і. А Яртим, І. П. Отенко, О. В. Перепелюкова // European Reforms Bulletin.  - 2016. - № 3. - С. 75-82
2. Яртим І. А. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами промислового підприємства /  І. А. Яртим, С. М. Булкін // Регіональний збірник наукових праць з економіки "Прометей". -  2016. - Випуск  1(47). -  С. 106-110
3. Яртим І. А. Забезпечення економічної безпеки реалізації стратегічних змін / І. А. Яртим // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник. Серія «Економічні науки». – Х. : ФОП «АЗАМАЄВ В. Р.», 2015. – Вип. 119. – С. 88–94.
4. Отенко І. П. Формування аналітичного інструментарію для оцінки економічної безпеки підприємства / І. П. Отенко, І. А. Яртим, // Моделирование и информационные технолгии в исследовании социально-зкономических систем : теория и практика / Под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск, ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – С. 426–438.
5. Отенко І. П. Ідентифікація поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Проблеми економіки – 2014. – № 1. – С. 204–210.
6. Яртим І. А. Умови забезпечення економічної безпеки стратегічних змін машинобудівних підприємств / І. А. Яртим // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, ВД «Гельветика», 2014. – Вип. 9, Ч. 5. – С. 144–148.
7. Яртим І. А. Особливості стратегічних змін на вітчизняних машинобудівних підприємствах / І. А. Яртим // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Випуск 37, Ч. III. – С. 68–78.
8. Отенко І. П. Оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємтсва / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Бізнес Інформ. – 2013 – № 11. – С. 255–261.

 

Назад