Іващенко Ганна Анатоліївна

Іващенко Ганна Анатоліївна

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
e-mail:  Ivashchenko_Ganna@hneu.edu.ua
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, формування технологій обробки аналітичних даних, економічна діагностика
Навчальні курси: Міжнародна інформація, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки, регіональна та національна безпека, стратегічний аналіз, інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень.

Основні публікації: 

Монографії:

Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. Наукове видання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 c.

Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту. Монографія. За заг. Ред. Пилипенко А.А. / Х.: ФОП  Александрова К.М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. - 640 с.

Навчальні посібники:

1. Петряєва З. Ф., Іващенко Г.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки. Навчально-практичний посібник /  Г. А. Іващенко – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. –  241 с.

2. Куліков П. М. Навчальний посібник «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» / П. М. Куліков, Г. А. Іващенко. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 152 с.

3. Полтавська Є. О. Навчальний посібник «Конкурентний аналіз» / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 200 с.

4. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 252 с.

5. Отенко І. П. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 169 с.

Наукові статті:

1. Іващенко Г.А. Аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в міжнародному бізнес-середовищі / Науковий журнал «Молодий вчений»№ 4 (68) квітень 2019 р., с. 482-489

2. Іващенко Г.А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки / Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (54) лютий, 2018. – С. 719 – 722

3. Іващенко Г.А. Аналітичне забезпечення управління майновою безпекою підприємства / Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6983

4. Петряєва З.Ф., Іващенко Г.А. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств / Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – № 5(179). – 2016. - С. 402 – 411 (Скопус)

5. Іващенко Г. А., Воронюк Є.В. Кібернетична безпека в системі діагностики та аналізу економічної безпеки підприємства / Науковий журнал «Молодий вчений» № 1 (41) січень, 2017. – С. 605 – 609

6. Іващенко Г.А. Ієрархія рівнів економічної безпеки / [Електронний ресурс] Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. - № 6 (11). С. 85 – 91. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua / 11-2017

7. Іващенко Г. А., Головаш С.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством / [Електронний ресурс] . // Економіка та суспільство. – 2017. -№ 12. – С. 59 – 67. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/11_2017.pdf

8. Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки / Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – № 2. – С. 131 – 139

9. Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200

10. Іващенко Г. А. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну економічну безпеку і бізнес / Іващенко Г.А., Петряєва З.Ф., Петряев О. О. // Перспективні напрямки наукових досліджень: Збірник наукових статей. – Видавничий дім «Ковентрі», Великобританія, 2016. - С. 84 - 90.

11. Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200

12. Іващенко Г. А. Розробка технології захисту підприємства від посадових злочинів персоналу / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф., Петряєв О. О. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. - Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. 249 – 255 p.

13. Ivashchenko G.A. Impact of integration in international business and economic security / Ivashchenko G.A., Petryaeva Z. F., Petriaiev ОО. // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. - P. 84 – 90.

14. Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200 

Назад