Іващенко Ганна Анатоліївна

Іващенко Ганна Анатоліївна

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
e-mail:  Ivashchenko_Ganna@hneu.edu.ua
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, формування технологій обробки аналітичних даних, економічна діагностика
Навчальні курси: Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки, фінансовий аналіз, діагностика стану підприємства, лабораторний практикум «Технології обробки аналітичних даних»
Основні публікації: 
1. Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. Наукове видання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 c.
2. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту: монографія / під. заг. ред д.е.н., проф. А.А. Пилипенко та к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. - Х.: ФОП  Александрова К.М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. – 640 с.
3. Петряєва З. Ф. Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. – Збірник наукових праць «Економічний аналіз» Тернопільського національного економічного університету. Том 19. № 2. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 122 – 129.
4. Петряєва З. Ф. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду управління фінансовими ресурсами молокопереробних підприємств / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А. – Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 – 23 травня 2015 р. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – С. 67 – 75.
5. Петряєва З. Ф. Інформаційно-аналітичне забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, А. М. Котов. – Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 – 23 травня 2015 р. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – С. 420 – 424.
6. Іващенко Г. А. Виявлення латентних факторів, що впливають на формування собівартості продукції сільськогосподарського підприємства / Г. А. Іващенко, Д. С. Погрібняк. – Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації 20 – 21 лютого 2015 року. – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка» – С. 68 – 70
7. Петряєва З. Ф. Аналітичне забезпечення інформаційної безпеки підприємства / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. - Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали VII міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2 – 10 квітня 2015 р. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В. – 2015. – С. 86 – 89.
8. Іващенко Г. А. Управління фінансовими ресурсами на вітчизняних молокопереробних підприємствах / Іващенко Г. А., Кіпа М. О. – Фінансовий простір: міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – м. Черкаси. – № 2 (2) 2015. – С. 34 – 40. 
9. Іващенко Г. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві / Г. А. Іващенко, А. С. Скрипай// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21. – № 2. – С. 86 – 92.
10. Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200
11. Іващенко Г. А. Розробка технології захисту підприємства від посадових злочинів персоналу / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф., Петряєв О. О. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. - Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. 249 – 255 p.
12. Петряєва З. Ф. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – № 5(179). – 2016. - С. 402 – 411.
13. Петряєва З. Ф. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – № 2. – С. 131 – 139
14. Петряєва З. Ф. Diagnosis of financial risks in the management of financial and economic security construction company / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1-10 квітня 2016 р. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 30 – 33.
15. Іващенко Г. А. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну економічну безпеку і бізнес / Іващенко Г.А., Петряєва З.Ф., Петряев О. О. // Перспективні напрямки наукових досліджень: Збірник наукових статей. – Видавничий дім «Ковентрі», Великобританія, 2016. - С. 84 - 90.
16. Петряєва З. Ф. Аналітичне забезпечення діагностики фінансової стійкості підприємства / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2016. – Випуск 20. – Частина 2. С. 166 – 173.
Назад