Мішин Олександр Юрійович

Мішин Олександр Юрійович
 

Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., доцент
e-mail: oleksandr.mishyn@hneu.net
Наукові інтереси: управління економічною безпекою, аналіз кадрової безпеки, економічна безпека міжнародного бізнесу.
Навчальні курси: Аналіз у галузях народного господарства, Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ
Основні публікації: (за останні 3 роки)
1. Мішин О.Ю.. Мішина С.В. Методичне забезпечення експрес-оцінки економічної безпеки підприємства // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 3-12 квітня 2014 року. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В. – 2014. – С. 79 – 83.
2. Мішина С.В., Мішин О.Ю. Сутність соціальної політики підприємства та механізм її реалізації // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 року. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2014 .– С. 374 – 379.
3. Мішина С.В., Мішин О.Ю.  Понятійно-категорійний апарат  оцінки ефективності соціально-трудових відносин на підприємстві // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, 28 березня 2014 року.– Дніпропетровськ.: Середняк Т.К., 2014. – С. 1114 – 1117. 
4. Мішина С.В., Мішин О.Ю.  Процес забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього аудиту персоналу // Матеріали V ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств” (29-30 жовтня 2014 р). – Х, 2014. – С. 183 – 185
5. Мішина С.В., Мішин О.Ю.   Економічна сутність поняття “кар’єра” // Вісник економіки транс¬порту і промисловості. – 2014. – № 47. – С. 155 –159.
6. Мішина С.В., Мішин О.Ю.  Сучасні підходи до управління кадровим резервом // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Cучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика”, м. Харків, 26-27  березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – С. 240 – 242.
7. Мишина С.В., Мишин А.Ю. Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1(163). – С. 162 – 172.
8. Мішин О.Ю., Мішина С.В. Експрес-аналіз кадрової безпеки підприємства // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет –конференції 2-10 квітня 2015 року. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 77–79.
9. Мішин О.Ю., Мішина С.В. Аналітичне забезпечення індикаторної оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики” 22-23 травня 2015 року. – С. 404 ¬ – 408.
10. Мішина С.В. Методичне забезпечення оцінки ефективності управління персоналом / С.В. Мішина, О.Ю. Мі¬шин // Матеріали міжнародної науко¬во-практичної конференції “Сучасні проблеми управління підприємств¬вами: теорія та практика”, 24-25 березня 2016 р. – м. Харків: Видав¬ництво НТМТ, С. 221 – 223.
11. Мішина С.В. Класифікація кадрових ризиків підприємства / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2016. – Випуск 53. – С. 87 – 92.
12. Мішина С.В. Науково-теоретичні засади формування системи управління кадровою безпекою підприєм¬ства / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин  // Economics, management, law: problems of establishing and transformations Collection of scientific articles. – Al Ghurair Printing and Publishing  LLC, Dubai, UAE, 2016. – P. 260 -263. 
13. Мишина С.В., Подходы к определению сущности понятия "кадровая безопасность" / С. В. Миши¬на, А. Ю. Ми¬шин // Научно-теоретический и прак¬тический журнал ОРАЛДЫН FЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. - Серия: Право, еконо¬мические науки. –  2016.  –  № 24 (155). – С. 63 –  69. 
14. Мішин О.Ю. Аналітичне забезпечення оцінки витрат на соціальний розвиток підприємства О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Матеріали між народ-ної наукової конференції “Економіч¬ний розвиток і спадщина Семена Кузнецяя”, 26-28 травня 2016 р. –   м. Харків: ФОП  Лібуркіна Л.М. –  С. 365– 368.
15. Мішин О.Ю. Факторні моделі аналізу загроз кадровій безпеці підприємства О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Матеріали  VІІІ  міжнародної науково-практичної Ін¬тернет-конференції “Су¬часні пробле¬ми моделювання соціаль¬но-еконо¬мічних  систем”,  1-10 квітня  2016 р. –   м. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. - С. 27– 29.
16. Мішин О.Ю. Концептуальні засади міжнародного маркетингу / О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2016. – № 10 (37). – С. 396 –400.
17. Мішин О.Ю. Види кадрової безпеки міжнародного бізнесу / О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Матеріали Х ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва” 25 листопада 2016 року. – Харків.
Назад