Управління фінансово-економічною безпекою

Управління фінансово-економічною безпекою
   Метою бакалаврської програми «Управління фінансово-економічною безпекою» є підготовка компетентних фахівців – економістів-аналітиків, бухгалтерів-експертів, консультантів з економічних питань, економістів з податків і зборів, аналітиків консолідованої інформації, економістів з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.
   Конкурентною перевагою бакалаврської програми є якісне поєднання економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту як найважливіших функцій управління безпекою фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання в умовах динамічного бізнес-середовища.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:                  073 «Менеджмент»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:          Управління фінансово-економічною безпекою
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ:            бакалавр з менеджменту, спеціалізація управління фінансово-                                                                         економічною безпекою
ФОРМА НАВЧАННЯ:             денна, заочна
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:            4 роки на основі повної загальної середньої освіти
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ:        90 осіб
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ
ПРЕДМЕТІВ :                           1. Українська мова та література;
                                                      2. Математика
                                                      3. Іноземна мова або Історія України – вибірково

 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,   ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ
- застосовувати методи аналізу та контролю за станом і результатами господарської діяльності;
- спостерігати за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів та запобігання втратам і непродуктивним витратам;
- проводити комплексний аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності, розробляти пропозиції з усунення чинників загроз фінансово-господарської діяльності підприємства і його підрозділів;
- забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів фінансово-економічної звітності порівнянною та достовірною інформацією про діяльність підприємства, його майно, зобов'язання та господарські операції, прибутки та видатки.

 СКЛАД ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
- Основи управління фінансово-економічною безпекою – теоретичні і практичні особливості діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки господарської діяльності суб'єктів господарювання;
- Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті – механізми прийняття управлінських рішень, аналітичний інструментарій процесів прийняття та реалізації управлінських рішень;
- Аудит в управлінні фінансово-економічною безпекою – перевірка та контроль обліково-аналітичної діяльності в торгових підприємствах, банках, бюджетних установах, на фондовому ринку, сільськогосподарських підприємствах, транспортних та будівельних підприємствах;
- Фінансова звітність за національними та міжнародними стандартами – міжнародні стандарти формування обліково-аналітичної звітності суб'єктів господарювання;
- Стратегічний управлінський облік – поєднання в рамках єдиної системи фінансового і управлінського обліку і забезпечення фахівців економічною інформацією для прийняття ефективних рішень та оцінки діяльності підприємства.
 
Назад