Отенко Ірина Павлівна

Отенко Ірина Павлівна

Отенко Ірина Павлівна

завідувач кафедри міжнародного бізнесу і економічного аналізу, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

E-mail: kafecan@hneu.edu.ua

Google Scholar         

Монографії: 

 • Отенко І.П. Стратегічна компетентність підприємства: підходи, концепції, методичне забезпечення: Монографія / І.П. Отенко, О.О. Порожняк. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2014. – 368 с. 
 • Отенко І.П. Розвиток компетенцій підприємства на основі стратегічних знань [Текст] : монографія / Отенко І. П., Преображенська О. С. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 264 с. (Укр. м.)
 • Отенко І. П., Воронкова А. Е. , Вечерковські Р.З., Воронкова Д.К., та ін. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія /за заг. ред. професора А.Е. Воронкової – 2-е вид., перероб. і доп. -   Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 520 с. (Укр. м.)
 • Отенко І. П. Стратегічні пріоритети підприємства. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 180 с. (Укр. м.)
 • Отенко І.П., Іващенко Г.А., Малярець Л.М. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Монографія – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 с. (Укр. м.)
 • Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: Монография. – Харьков: ХНЭУ, 2006. – 256 с. (Рос. м.)
 • Отенко І.П., Полтавська Є. О. Управління конкурентними перевагами підприємства: Монографія. – Харків: ХНЕУ, 2005. – 220 с. (Укр. м.)
 • Отенко И.П., Москаленко Н.А. Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия: Монография. – Харьков: ХНЭУ, 2005. – 216 с. (Рос. м.)
 • Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия: Монография. – Харьков: ХНЭУ, 2004. – 216 с. (Рос. м.)
 • Отенко И. П., Малярец Л. М. Механизм управления потенциалом предприятия: Монография. – Харьков: ХГЭУ, 2003. – 220с. (Рос. м.)

Підручники, навчальні посібники:

 • Історія економіки та економічної думки / За заг. ред. Амосова О.Ю. Гавкалова Н.Л.,Отенко І.П., Пушкар О.І. - Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. – с.774 
 • Управління діловою кар'єрою : навчальний посібник / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с. (Укр. мова)
 • Аналіз у галузях виробництва та послуг: навчальний посібник / Отенко І.П., Мішин О.Ю., Мішина С.В. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 324 с. 
 • Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К. / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 251 с. (Укр. м.)
 • Аналіз у бюджетних та банківських установах / Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О Ю. - Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2009. –  240 с. (Укр. м.)
 • Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Кожанова Є.П., Отенко І.П., Сєрікова Т.М., Куліков П.М./ Харківський національний економічний університет. – [3-є вид., допрац. і доп.]. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 338 с. (Укр. м.)
 • Економіка праці в організації: Навчальний посібник / Отенко І.П., Москаленко Н.О. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 232 с. (Укр. м.)
 • Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Кондусова Л.Ф., Грачов В.І., Отенко І.П. / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 246 с. (Укр. м.)
 • Менеджмент: Підручник / Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. / – Харків.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 454 с.(Укр. м.)
 • Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Кожанова Є. П., Отенко І. П. / Харківський національний економічний університет. – 2-ге вид., допрац. і доп. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 340 с. (Укр. м.)
 • Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / Гончарова С. Ю., Отенко І. П. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 163 с. Укр.мова
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Отенко І.П. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 223 с. (Укр. м.)
 • Учет, анализ и аудит [Текст] : учеб. пособие для вузов. / Серикова Т.Н.,Поникаров В.Д., Кожанова Е.Ф., Отенко И.П. – Х. : ИНЖЭК, 2003. – 394 с. (Рос. м.)
 • Облік, аналіз і аудит [Текст] : навч. посіб. / Сєрікова Т.М.,Понікаров В.Д.,Кожанова Є.П.,Отенко І.П. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 376 с. (Укр. м.)
 • Соціальна політика [Текст] : навч. посіб. для вузів. / Гончарова С. Ю., Отенко І. П. – Х. : ХДЕУ, 2003. – 198 с. (Укр. м.)
 • Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие для самостоят. изучения дисциплины. / Кожанова Е. Ф., Отенко И. П. – Х. : ИНЖЭК, 2003. – 206 с. (Рос. м.)
 • Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. / Кожанова Є. П., Отенко І. П. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 209 с. (Укр. м.)
 • Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства [Текст] : навч. посіб. / Отенко І.П., Колодізева Т.О., Іванієнко В.В. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 195 с. (Укр. м.)
 • Анализ деятельности коммерческих банков [Текст] : учеб. пособие. / Отенко И. П. – Х. : ХГЭУ, 2001. – 155 с.(Рос. м.)

Статті:

 • Отенко І. П. Міжнародна безпека в світових економічних відносинах / І. П. Отенко // Бізнес Інформ. – 2016. – №5.– С. 40–45.
 • Otenko I. Economic Sustainability in International Business: Peculiarities, Methods and Approaches / I. Otenko // Проблеми економіки. – 2016. – №2. – С. 13 – 18.
 • Отенко І. International Standards of Corporate Security / І. Отенко, О. Преображенська // Економіка розвитку. – 2016.  – № 4. - C. 21-26
 • Отенко І. П. Стратегії інтелектуалізації світогосподарського розвитку / І. П. Отенко // Моделювання регіональної економіки. – 2015.– Випуск 1(25). – С. 360–367.
 • Отенко І. П. Стратегічне партнерство в міжнародному бізнес-середо-вищі / І. П. Отенко // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – Випуск 2(26). – С. 214–222
 • Отенко І. Аналіз факторів впливу макросередовища на реалізацію державно-приватного партнерства в Україні / І. Отенко, Л. Афанасьєва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип. 37(3). – С. 119–126.
 • Отенко І. П. Аналіз особливостей міжнародних стандартів кадрової безпеки підприємства / І. П. Отенко, О. С. Преображенська // Бізнес-Інформ. – №2. – 2014. – С.371-376.
 • Отенко І. Становлення теорії управління безпекою соціальних систем / І. Отенко, Н. Москаленко, Д. Комарков // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. -  2013. - Випуск 35. - Частина ІІІ. Том 2. - С. 85 - 91.
 • Отенко І. П. Формування предметної області дослідження потенціалу стратегічних змін підприємства / І. П. Отенко, Ю. В. Гапон // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 36. Ч. 3. – 2014. – С. 12–18
 • Отенко І. П. Формування аналітичного інструментарію для оцінки економічної безпеки підприємства / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под ред. докт.экон.наук, проф. В.С. Пономаренко, докт.экон.наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, ФЛ-П Ткачук А.В., 2014.- С. 426-438.
 • Отенко І. П. Ідентифікація поняття «економічна безпека стратегічних змін підприємства» / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Проблеми економіки.– 2014. – №1. – С. 204–210.
 • Отенко І. П. Оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємства / І. П. Отенко, І. А. Яртим // Бізнес Інформ. – №11. – 2013. – С. 255–261.
 • Отенко І. П. Визначення ролі корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін / Отенко І. П., Чепелюк М. І.// Бізнес Інформ. – №11. – 2013. – С. 347 – 354.
 • Отенко І. П. Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства / І. П. Отенко, П. С. Кошарная // Проблеми економіки. – №4. – 2013. – С. 262–267.
 • Отенко І. П. Формування стратегічної адаптивності підприємства / Отенко І. П., Олійник Т. В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №11(200). – С. 208-212
 • Отенко І. П.  Фактори загроз економічній безпеці підприємств України / І. П. Отенко, Н.О Москаленко // Матеріали Ш міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» (м. Львів,19-20 вересня 2013 р.) – Львів: «АртDрук», 2013. – 300 c., С.172–174
 • Отенко І.П. Аналіз і оцінка загроз економічній безпеці регіонів методами багатовимірного аналізу // Моделі оцінки та аналізу складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. д.е.н., проф. В.С.Пономаренка, д.е.н., проф. Т.С.Клебанової, д.е.н., проф. М.О. Кизима. –  Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 664 с. – С. 289–306.
 • Отенко І. П. Формування аналітичного іструментарію оцінювання готовності підприємства до реалізації стратегічного вибору // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография/ Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592с., Русск.яз.,укр.мова, С.470-483.
 • Отенко І. П. Методики формалізації організаційних знань підприємства / Отенко І. П., Преображенська О. С. // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2012 – Випуск 18/2. – Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». – С. 137-143.
 • Отенко І. П. Управління економічною безпекою підприємства за критерієм його адаптивності / І. П. Отенко, Т. В. Олійник // Збірник науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості». – 2012. – Випуск 38, додаток. – Харків. – С.108-111.
 • Отенко І. П. Теорії виміру потенціалу соціально-виробничих систем [Текст] // Бізнес Інформ №12. – 2011. – С. 230-233.
 • Отенко І. П. Валідізація адаптивності процесів розвитку підприємства / І. П. Отенко, Т. В. Олійник // Научный журнал «Культура народов Причерноморья» - Межвузовский центр «Крым». – 2011 – №215  – С.96-99.
 • Отенко І. П. Парадигма управління потенціалом соціально-виробничих систем // Науковий журнал «Економіка розвитку» . – 2011.– №4 (60)  – Харків, Вид-во ХНЕУ. – С.63-68.
 • Отенко І. П. Концептуалізація адаптивності та стратегічної гнучкості підприємства // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». – 2011. – №.4.Т.1 (178). – Хмельницький. – С.53-59.
 • Отенко И. П. Методические подходы к анализу риска при принятии и реализации стратегических решений на предприятии / И. П. Отенко, А. А. Малец // Бізнес Інформ №2(1). – 2011. – С. 153-155.
 • Отенко И. П. Аналитический инструментарий оценивания интеллектуального капитала предприятий / И. П. Отенко, Е. С. Преображенская // Бізнес Інформ №2(2). – 2011. – С. 114-116.

Наукові інтереси:

стратегічний потенціал підприємства, організаційні знання та компетентності підприємства, стратегічні зміни, державне регулювання економічної безпеки, управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Наукова діяльність:

керівництво аспірантами, член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України.

Нагороди:

"Заслужений економіст України" (2010 р.), Почесна грамота МОН України (2008 р.), Золотий знак ХНЕУ,  Почесні грамоти Дзержинської районної ради та Харківської міської ради.

Назад