Петряєва Зоя Федорівна

Петряєва Зоя Федорівна
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., професор
e-mail:  Zoia.Petriaieva@hneu.edu.ua
Наукові інтереси: фінансово-господарська діяльність підприємства,  інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, аналитичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою
Навчальні курси: аналіз господарської діяльності, сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки та методика викладання безпекознавчих дисциплін
Основні публікації: 
1. Отенко І. П. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник.  / І. П. Отенко, З. Ф. Петряєва.  – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С Кузнеця, 2014. – 420 с. 
2. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник для іноземних студентів – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С Кузнеця, 2015. – 372 с. 
3. Петряєва З. Ф. Діагностика ефективності кредитних операцій банків // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст". Серія "Економічні науки: Обліково-аналітичне забезпечення та аудиторський супровід функціонування суб’єктів господарювання". – 2014. – № 117. – С. 14-18. 
4. Петряєва З. Ф. Оптимізація структури капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємства // Вісник НТУ «ХПІ». Серія "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності". – 2014. – № 46 (1089). – С. 56–63 .
5. Петряєва З. Ф. Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. – Збірник наукових праць «Економічний аналіз» Тернопільського національного економічного університету. Том 19. № 2. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 122 – 129.
6. Петряєва З. Ф. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду управління фінансовими ресурсами молокопереробних підприємств / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А. – Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 – 23 травня 2015 р. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – С. 67 – 75.
7. Петряєва З. Ф. Інформаційно-аналітичне забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, А. М. Котов. – Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 – 23 травня 2015 р. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – С. 420 – 424.
8. Петряєва З. Ф. Аналітичне забезпечення інформаційної безпеки підприємства / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. - Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали VII міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2 – 10 квітня 2015 р. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В. – 2015. – С. 86 – 89.
9. Іващенко Г. А. Забезпечення системи кадрової безпеки організації / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 190 – 200
10. Іващенко Г. А. Розробка технології захисту підприємства від посадових злочинів персоналу / Г. А. Іващенко, Петряєва З. Ф., Петряєв О. О. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. - Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. 249 – 255 p.
11. Петряєва З. Ф. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – № 5(179). – 2016. - С. 402 – 411.
12. Петряєва З. Ф. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 23. – № 2. – С. 131 – 139
13. Петряєва З. Ф. Diagnosis of financial risks in the management of financial and economic security construction company / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1-10 квітня 2016 р. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 30 – 33.
14. Іващенко Г. А. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну економічну безпеку і бізнес / Іващенко Г.А., Петряєва З.Ф., Петряев О. О. // Перспективні напрямки наукових досліджень: Збірник наукових статей. – Видавничий дім «Ковентрі», Великобританія, 2016. - С. 84 - 90.
15. Петряєва З. Ф. Аналітичне забезпечення діагностики фінансової стійкості підприємства / Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А., Петряєв О. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2016. – Випуск 20. – Частина 2. С. 166 – 173.
Назад