Преображенська Олена Сергіївна

Преображенська Олена Сергіївна

Преображенська Олена Сергіївна

кандидат економічних наук викладач

e-mail: elena.preobrajenskaja@rambler.ru

Дисципліни: формування системи знань підприємства.

Монографії: Отенко І.П. Розвиток компетенцій підприємства на основі стратегічних знань [Текст] : монографія / Отенко І. П., Преображенська О. С. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 264 с.

Статті:

  • Отенко І.П. Вибір пріоритетів розвитку компетенцій корпоративного управління підприємства  /І.П. Отенко, О.С. Преображенська // Управління розвитком : збірник наукових робіт №6 (82), 2010, Харків. Вид. ХНЕУ, 2010.
  • Квасова Е.С. Факторы влияния на формирование системы знаний предприятия / Е.С. Квасова // Зайнятість та ринок праці / Шеф-редактор Б.М. Данилишин. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 88-92.
  • Квасова Е.С. Моніторинг організаційних знань та інноваційного розвитку підприємства/ Е.С. Квасова // Управління розвитком : збірник наукових робіт №1, 2009, Харків. Вид. ХНЕУ, 2009. – С. 113-115.
  • Квасова Е.С. Формирование сектора знаний промышленных предприятий в условиях переходной экономики/ Е.С. Квасова // Теорії мікро-макроекономіки. – Випуск 31: В т. 2. – Київ: Академія муніципальн. управління – 2008.– С. 76-80.
  • Отенко І.П. Методичний підхід до оцінювання компетенцій корпоративного управління / І.П. Отенко, О.С. Преображенська // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць . – Випуск 261. - Т. II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 645 с. – С. 541-547.
  • Куліков П.М. Раціональний вибір напряму розвитку компетенцій корпоративного управління підприємства / П.М. Куликов, О.С. Преображенська // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. Тр. Общ. Ред. И предисл. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. Ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2009. – Спец выпуск. – 268 с. – С. 156-163.
  • Квасова Е.С. Наращивание знаний промышленных предприятий Украины /Е.С. Квасова / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдоско-налення на сучасному етапі». – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С.60-61.
  • Денисюк О.В. Построение предметной области исследования знаний предприятия / О.В. Денисюк, Е.С. Квасова // Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy - 2009». – С. 16-21.
  • Квасова Е.С. Развитие сектора знаний украинских промышленных предприятий / Е.С. Квасова // Гуманізація соціального управління : тези доповідей Всеукраїнської науково-прак-тичної конференції 29 квітня 2008 р. – С. 201-205.

Наукові інтереси: формування системи знань на підприємстві.

Назад