Шемаєва Лариса Миколаївна

Шемаєва Лариса Миколаївна

 Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

e-mail:  loraafanasieva@gmail.com

Наукові інтереси: теоретико-методичне забезпечення формування міжнародних рейтингів країн, інструменти розвитку національної економіки, розвиток механізмів державно-приватного партнерства, діяльність міжнародних організацій,  забезпечення якості та інноваційного розвитку вищої освіти

Навчальні курси: основи зовнішньоекономічної діяльності, міжнародна інформація, міжнародні організації

Основні публікації: 

1.Шемаева Л. Н. Развитие государственно-частного партнерства в измерении показателей Украины в глобальных рейтингах / Л. Н. Шемаева // Проблемы экономики. – 2019. – №2 (40). – с. 81-88.

2. Шемаева Л. Н. Партнерство государства и бизнеса в обеспечении безопасности киберпространства смарт-городов / Л. Н. Шемаева // Материалы Международной научно-практической конференции «Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца»: тезисы докладов, 30-31 мая 2019 г. – Харьков: ДИСА ПЛЮС, 2019. – с. 190-191.

3. Шемаева Л. Н. Классификация форм и моделей партнерского взаимодействия государства и бизнеса / Л. Н. Шемаева // Стратегические ориентиры развития экономики Украины: материалы Международной научно-практической конференции (г. Одесса, 6-7 октября 2017 г.) / отв. за выпуск д.э.н., проф. С. О. Якубовский. – Одесса : ОНУ имени И. И. Мечникова, 2017. – с. 45-48.

4. Afanasieva L. М. Improvement of the State Policy for the Public-Private Partnership Development in Ukraine [Удосконалення державної політики розвитку державно-приватного партнерства в Україні] / L. M. Afanasieva, V. V. Shemayev  // «Економіка розвитку». –– №3 (79), 2016. – c. 25-33.

5. Шемаєв В. В. Визначення оптимальної вартості будівництва об’єкта інфраструктури (на прикладі автомобільної дороги Одеса – Рені) / В. В. Шемаєв, Л. М. Афанасьєва // Бізнес Інформ. – 2016. - №8. – с. 82-87. 

6. Афанасьєва Л. М. Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства / Л. М. Афанасьєва // Бізнес Інформ. - 2015. – №10. – с. 8-18.

7. Афанасьєва Л. М. Основні форми реалізації державно-приватного партнерства в Україні / Л. М. Афанасьєва // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: «Перспективи економічного розвитку країни: теорія, методологія та практика» (м. Одеса, 21-22 серпня 2015 року) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2015. – с. 16-20.

8. Афанасьєва Л. М. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку інфраструктури: міжнародний досвід та перспективи в Україні / Л. М. Афанасьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, ВД «Гельветика», 2015. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 41–47.

9. Афанасьєва Л. М. Теоретико-методологічні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні / Л. М. Афанасьєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ, ДНУ ім.О.Гончара, 2015. - Вип. 9 (2). – с. 3-10.

10. Афанасьєва Л. М. Передумови залучення інститутів громадянського суспільства до проектів державно-приватного партнерства / Л. М. Афанасьєва // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 березня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – с. 43-46.

11. Отенко І. П. Аналіз факторів впливу макросередовища на реалізацію державно-приватного партнерства в Україні / І. П. Отенко, Л. М. Афанасьєва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Випуск 37, Ч. III. – С. 119- 127. 

12. Афанасьєва Л. М. Підходи до визначення поняття «державно-приватне партнерство»: від інституціонального до партисипативного / Л. М. Афанасьєва // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. - № 2(24). –  с. 114–131.

 

Назад