Управління фінансово-економічною безпекою

Управління фінансово-економічною безпекою
   Метою програми «Управління фінансово-економічною безпекою» є  підготовка компетентних  фахівців з фінансово-економічної безпеки – керівників, професіоналів та аналітиків.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:             073 «Менеджмент» 
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ:       магістр з менеджменту, спеціалізація управління
                                                 фінансово-економічною безпекою
ФОРМА НАВЧАННЯ:        денна, заочна
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:       1,5 роки за денною формою навчання,
                                                 2 роки за заочною формою навчання
                                                 (бюджет та контракт)
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ:   денна форма навчання – 50 осіб
                                                 заочна форма навчання – 30 осіб
УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ: за результатами іспитів з іноземної мови та за фахом
 
ЗАВДАННЯ:
- формування теоретичних та практичних знань з організації фінансово-економічної безпеки на міжнародному та національному рівнях.
- надання знань щодо розробки комплексної системи фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації.
- зозвиток знань та вмінь до вирішення завдань з управління фінансово-економічною безпекою.
- формування та розвиток знань з аналізу бізнес-середовища та методів конкурентної розвідки.
- виховання соціальних та особистісних компетенцій професійної діяльності в галузі безпеки.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ: 
- розробляти концепцію управління фінансово-економічною безпекою організації;
- проектувати систему фінансово-економічної безпеки організації;
- розробляти стратегічні плани та програми забезпечення безпеки розвитку;
- виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення фінансово-економічної безпеки організації;
- формувати мотиваційні механізми управління фінансово-економічною безпекою та попереджувати конфліктні ситуації;
- здійснювати аудит та контроль за безпекою діяльності організації;
- застосовувати набуті знання в сфері корпоративної безпеки організації.
 
 ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ:
(відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти)
- спеціаліст у відповідних підрозділах служби безпеки України, контрольно-ревізійного управління, податкової міліції та інших державних установ;
- керівник та менеджер підрозділу з безпеки, із соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій;
- професіонал з фінансово-економічної безпеки, інтелектуальної власності, охоронної діяльності та безпеки, організації захисту інформації;
- аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки, організації майнової та особистої безпеки;
- відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи). 
 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ:
- унікальне поєднання ключових компетенцій комплексного забезпечення  безпеки для успішного ведення бізнесу;
- досвідчений професорсько-викладацький склад;
- потужна навчальна база – матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення;
- підтримка програми науковою школою кафедри, використання в навчальному процесі останніх наукових досліджень.

 

Назад